Siirry pääsisältöön

Oppilaitokset

ÄLÄ POISTA

Espoon musiikkiopiston pop/jazzlinja Ebeli

esp

Ebeli on Espoon musiikkiopiston taiteellisesti ja pedagogisesti itsenäinen pop/jazzlinja, jolla annetaan espoolaisille nuorille rytmimusiikin laadukasta opetusta kotimaisin huippuvoimin. Ebeli tähtää kokonaisvaltaisen, monipuolisen muusikkouden kehittämiseen. Opetuksessa otetaan huomioon pop- ja jazzmusiikin erityispiirteet, kuten improvisointi ja bändityöskentely. Ohjeelliset ikärajat Ebelin oppilailla ovat 12–25 vuotta.

Ebeli on alunperin Martti Lappalaisen vuonna 1996 perustama yksityinen musiikkiopisto. Tammikuussa 2010 Ebeli ja Espoon musiikkiopisto yhdistyivät. Ebelin opetussuunnitelma noudattaa Taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää, ja Ebelin toiminta on sekä valtiontuen että Espoon kaupungin tuen piirissä.


Gradia

Gradia Jyväskylässä voi opiskella musiikkialan perustutkinnossa muusikoksi tai laajan oppimäärän mukaisessa taiteen perusopetuksessa musiikkia ja tanssia. Musiikkialan perustutkinnossa voi suuntautua pop/jazz-musiikkiin tai klassiseen musiikkiin. Yksilöopetuksen lisäksi opetus tapahtuu pienryhmissä, bändeissä ja orkestereissa. Keskeistä opinnoissa ovat oman instrumentin ja musiikillisen ilmaisun harjoittelu ja esittäminen. Opiskelu antaa valmiudet niin muusikkona toimimiseen kuin jatko-opintoihin hakeutumiseen.


Karelia ammattikorkeakoulu

Karelia ammattikorkeakoulun (ent. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu) musiikin koulutusohjelman pop/jazz-musiikin opinnoissa opiskelu on neljän ja puolen vuoden kokonaisuus, joka luo hyvän pohjan sekä muusikkona että pop/jazz-musiikin opettajana toimimiselle. Opiskelu jakautuu instrumenttiopintoihin, yhtyeopintoihin, sekä teoria- ja historiaopintoihin. Näiden lisäksi opiskelija voi valita suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisesti pedagogiikan opinnot tai luoda oman opintopolkunsa muusikko-opintojen tarjonnasta.


Kauhajoen Opiston musiikkilinja

Kauhajoen Opiston musiikkilinjan opinnot tarjoavat loistavat mahdollisuudet alan perustietojen ja -taitojen oppimiseen ja jatko-opintopaikan saamiseen. Opetus tähtää konservatorioiden pop/jazzmusiikin ja musiikkiteknologian opintolinjojen pääsykokeisiin. Opetuksen pääpaino on instrumentin hallinnassa, yhtyesoitossa ja improvisoinnissa. Aineopintoihin kuuluvat mm. musiikin teoria, musiikin historia, säveltapailu, sovitus, harmonia ja improvisaatio, transkriptio ja analyysi, yhtyetyöskentely, soitin- tai lauluopetus ja studiotyön perusteet. Laulussa, soittimissa ja teoria-aineissa voi suorittaa Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SMOL) ja Helsingin Pop/Jazz -konservatorion musiikkikoulu ja -opistotasoisia kurssitutkintoja.


Keski-Pohjanmaan konservatorio

kon

Keski-Pohjanmaan konservatorion pop/jazz-musiikin koulutuksessa perehdytään rytmimusiikin eri tyyleihin. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet hallita monipuolisesti alan perustehtäviä. Opiskelija saa perusvalmiudet myös sävellys- ja sovitustyöhön sekä muusikon toimenkuvaan liittyviin käytännön tietoihin ja taitoihin. Opinnot sisältävät kaikille yhteisiä lukio-opintoja, musiikin ammatillisia opintoja sekä vapaasti valittavia opintoja. Opinto-ohjelma sisältää runsaasti yhtyetyöskentelyä, pääaineen ja sivuinstrumentin opintoja, musiikin teoria-aineita, sekä erilaisia käytännön projekteja. Yksityis- ja workshop-opetusta käyvät säännöllisesti antamassa myös vierailevat opettajat.

Opinnot suunnitellaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla. Opintoihin sisältyy myös työssäoppimista. Musiikkialan perustutkinnossa opiskelija suorittaa toisen asteen muusikon tutkinnon. Opiskelija voi toimia rytmimusiikin alueella erityyppisissä yhtyeissä tai hakeutua jatko-opintoihin. 


Keski-Suomen popjazzopisto

popjazzKeski-Suomen Popjazzopisto tarjoaa monipuolista ja yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Popjazzopiston tavoitteena on antaa yksilöopetuksen rinnalla ryhmäopetusta. Popjazzopiston päämääränä on rohkaista oppilaita harrastamaan musiikkia itsenäisesti ja tavoitteellisesti, ilman suorituskeskeistä ilmapiiriä. Popjazzopiston monipuolisen opetustarjonnan kautta oppilaalla on mahdollisuus syventää henkilökohtaista musiikkisuhdettaan, saada valmiudet tutustua muihin kulttuureihin eri musiikkityylien kautta sekä omaksua hyvä perustieto ja –taitopohja eri taidealojen jatko-opintoja varten. 


Kymen Konservatorio

Ekamin musiikkialalla Kymen Konservatoriossa voi opiskella muusikoksi musiikkialan perustutkinnossa. Koulutus antaa ammatilliset perusvalmiudet rytmimusiikin alalle, korkeakouluopintoihin ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Kymen Konservatoriossa voi opiskella yleisimpiä rytmimusiikin instrumentteja. Koulutus sisältää lähi-, etä- ja verkko-opetusta sekä työssäoppimista, joka koostuu mm. esiintymisistä, studiotyöskentelystä, ohjelmiston valmistamisesta ja musiikkiteatterista. Kymen Konservatorion toimitilat sijaitsevat Kotkassa, Kotekon kampuksella.


Lappia Pop&Jazz Konservatorio

Pop&Jazz Konservatorio Lappiassa voi valmistua muusikon tai musiikkiteknologin ammattiin suorittamalla toisen asteen musiikkialan perustutkinnon. Koulutukseen hakijalta edellytetään oman instrumentin sekä musiikin teorian perustaitoja. Haku koulutukseen tapahtuu kevään yhteishaussa. Musiikkialan perustutkinto antaa valmiuden toimia erilaisissa musiikkialan tehtävissä.

Konservatorio kuuluu Ammattiopisto Lappiaan. Konservatorio toimii marraskuussa 2003 valmistuneessa Musiikkitalossa, joka tarjoaa upeat puitteet saleineen, studioineen sekä harjoitustiloineen musiikkialan opiskeluun. Yhteistyö mm. Ammattiopisto Lappian sekä Kemi-Tornion AMK:n kulttuuri- sekä muiden koulutusalojen kanssa mahdollistavat kokonaisvaltaiset projektien toteuttamisen.


Metropolia ammattikorkeakoulu

Metropolian pop/jazz-musiikin koulutusohjelma on pitkät perinteet omaava ja valtakunnan ainoa rytmimusiikin koulutusta omana koulutusohjelmanaan tarjoava täyden palvelun talo. Helsingissä sijaitsevan koulutusohjelman käytössä on Suomen paras opettajakunta sekä upea oppimisympäristö Arabia-saleineen ja studioineen.

Pop/jazz-musiikin koulutusohjelmasta valmistuu monipuolisia rytmimusiikin ammattilaisia. Opinnoissa erikoistutaan mm. pop-, jazz-, r & b- ja rockmusiikkiin ja saadaan ammatillinen pätevyys instrumentin tai musiikinteorian opettajaksi, muusikoksi, musiikkituottaja-teknologiksi tai musiikintekijäksi.


Oulun konservatorio

oulukons

Oulun konservatorion pop- & jazzmusiikin osasto on perustettu vuonna 2000 antamaan opetusta afroamerikkalaisen rytmimusiikin eri osa-alueilla. Toiminta on jaettu pop & jazz -musiikin II-asteen musiikkialan perustutkintoon tähtäävään koulutukseen sekä pop- & jazz- musiikin nuorille harrastajille tarkoitettuun perusopetukseen.


Oulun seudun ammattikorkeakoulu 

Pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehdon opinnot Oulun seudun Ammattikorkeakoulussa painottuvat pääinstrumentin osaamisen kehittämiseen, jossa keskeisellä sijalla ovat yhtyesoitto sekä esiintymiset. Teorian pääaineekseen valinneet erikoistuvat säveltämiseen. Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen. Pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehdon opinnot suorittaneet voivat toimia musiikin ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja muissa musiikkipedagogista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Pop- ja jazzmusiikin opettamisen ammattilainen saa valmiudet toimia myös muusikkona.


Palmgren-konservatorio

Palmgren -konservatorio on Porissa toimiva Suomen kolmanneksi vanhin musiikkioppilaitos. Palmgren-konservatorio kouluttaa muusikoita ja musiikkiteknologeja freelance-muusikon vaativiin työtehtäviin ja antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Tapahtumakaupunki Porin hyvät työelämäyhteydet takaavat motivoivan ja mielekkään työssäoppimisen ja mahdollisuudet työllistyä opintojen jälkeen. Konservatorio tekee tiivistä yhteistyötä mm. Pori Jazz -festivaalin, Pori Big Bandin ja paikallisten yrittäjien kanssa.


Pirkanmaan musiikkiopiston Pop/jazz-linja

Pirkanmaan musiikkiopiston kevyen musiikin linja antaa opetusta useissa soittimissa, minkä lisäksi linjan opiskelijat osallistuvat yhtyetyöskentelyyn ja musiikin perusteiden opetukseen. PMO:n opetus on pääpiirteissään perusopetusta ja opistossa voi suorittaa peruskurssien 1/3-, 2/3- ja 3/3-kurssien lisäksi myös I-kurssin. Pop/jazz-instrumenteissa ja musiikin perusteissa opiston kurssivaatimukset ovat valtakunnallisesti hyväksyttyjä. Opetuksessa pyritään antamaan valmiuksia kaikissa kevyen musiikin tyyleissä sekä mm. improvisointi- ja musiikintekotaitojen kehittämisessä. PMO:n pop/jazz-linjan tavoitteena on, että kaikki opiskelijat saavat osallistua yhtyetyöskentelyyn opiskelunsa aikana, joka yleensä kestää 3–5 vuotta. Linja pyrkii siihen, että opiskelijoilla olisi perusopintojen jälkeen valmius hakeutua ammattiin johtaviin opintoihin. 


Pop & Jazz konservatorio

Pop & Jazz Konservatorio on Suomen johtava rytmimusiikin opetukseen erikoistunut musiikkioppilaitos, joka perustettiin vuonna 1972. Konservatoriossa annetaan musiikkialan harrastetavoitteista perusopetusta ja ammatillista peruskoulutusta. Ammattiopetuksessa opiskellaan muusikoiksi tai musiikkiteknologeiksi.

Pop & Jazz Konservatorion perusopetuksen oppilaat saavat musiikista elämäänsä rikastuttavia ja muita pyrkimyksiään tukevia virikkeitä. Konservatorion tavoitteena on tukea oppilaiden innokkuutta ja omaleimaisuutta sekä antaa eväitä ryhmätyöskentelyyn, erilaisuuden hyväksymiseen ja suvaitsevaisuuteen.

Konservatorion ammatillisesta perustutkinnosta valmistuu rytmimusiikin alan perustehtävät monipuolisesti hallitsevia muusikoita ja musiikkiteknologeja.


Rovala-opisto

Rovalan Pop & Rock-linjan tarkoituksena on tukea opiskelijan persoonallista musiikillista ilmaisukykyä. Linja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää soitto- tai laulutaitoaan, lavaesiintymistään, musiikin teorian tuntemustaan, biisinteko/sanoittamistaitojaan ja musiikkiteknologian hallintaa.

Linja tarjoaa ponnahduslaudan musiikkimaailman ammattilaiseksi haluavalle. Samalla se antaa valmiuksia hakeutua jatkokoulutukseen esimerkiksi konservatorioihin ja muihin alan oppilaitoksiin. Linjalla on mahdollisuus suorittaa konservatorioiden tutkintovaatimusten mukaisia peruskurssitutkintoja eri instrumenteissa, teoria-aineissa ja laulussa.


Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulussa voi kouluttautua rytmimusiikin (pop/jazz) musiikkipedagogiksi alan huippuopettajien monipuolisessa ohjauksessa. Opettajina ovat kokeneet maan huiput, joita täydentävät koti- ja ulkomaiset vierailijat. Kuopion Musiikkikampus (Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion konservatorio, Sibelius-Akatemian Kuopion osasto) tarjoaa vuosittain mielenkiintoisia yhteisproduktioita tanssikoulutuksen ja klassisen musiikin kanssa, jopa yli yksikkörajojen muiden koulutusalojen opiskelijoiden kanssa.


Sibelius-Akatemian jazzosasto

Sibelius-Akatemian jazzmusiikin koulutus on alansa ainoa yliopistotasoinen edustaja Suomessa. Sen perustehtävänä on afroamerikkalaiseen traditioon perustuvan musiikin korkeimman koulutuksen antaminen maassamme. Yhteistyö kansainvälisten jazzkoulutusalan järjestöjen kanssa sekä kiinnostavien ulkomaisten jazzartistien koulutus- ja konsertointivierailut luovat luontevan pohjan monenmoiselle kansainväliselle toiminnalle.

Vuonna 1983 perustetun osaston opetus Sibelius-Akatemiassa on vakiinnuttanut paikkansa sekä suomalaisessa kulttuurielämässä että kansainvälisellä jazzkentällä, ja koulutus kokoaa yhteen suomalaisten jazzmuusikoiden kerman opettajiksi ja opiskelijoiksi. Merkittävä osa opiskelijoista on löytänyt tiensä Sibelius-Akatemiaan ulkomailta. Ulkomaiset mestarikurssivieraat ovat kiinteä ja tärkeä osa jazzmusiikin opetusta Sibelius-Akatemiassa.

Koulutuksen tavoitteena on antaa tutkinnon suorittaneille valmiudet vaativissa muusikon, orkesterinjohtajan, sovittajasäveltäjän tai pedagogin tehtävissä. Maisterin tutkinto antaa valmiudet jatko-opintoihin, joita Sibelius-Akatemiassa voi jatkaa tohtorin tutkintoon saakka. Jazzmusiikkia voi opiskella myös pedagogiikkaoppilaana tai Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksessa, joka on tarkoitettu peruskoulua tai lukiota käyville musiikinharrastajille.


Turun konservatorio

Musiikkialan ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritetaan 1-3-vuotinen musiikkialan perustutkinto, joka on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Valittavina ovat muusikon tai musiikkiteknologin tutkinnot. Toisen asteen tutkinto antaa perusvalmiudet työelämään sekä yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Muusikon suuntautumisvaihtoehdot Turun konservatoriossa ovat klassinen musiikki ja pop/jazz-musiikki. Monipuoliset musiikkiopinnot sisältävät työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä. Konservatorion musikaali- ja oopperaproduktiot sekä konsertit, tanssiesitykset ja tapahtumat tarjoavat paljon mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen. Eri yhteistyötahojen kanssa toteutetut projektit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden esitellä osaamistaan ja solmia yhteyksiä työelämään.