Siirry pääsisältöön

Tuet ja avustukset

ÄLÄ POISTA

Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto

Alfred Kordelinin Yleinen edistys- ja sivistysrahasto on maanviljelysneuvos Alfred Kordelinin (1868 – 1917) testamentin perusteella muodostettu yksityinen, yleishyödyllinen kulttuurialan rahasto.

Säätiö jakaa apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi. Perusopintoihin apurahoja ei myönnetä. Apurahoja ei myöskään pääsääntöisesti myönnetä julkishallinon piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille. 

Päärahaston hakuaika on vuosittain elokuu. 

Apurahan saamisen yleisenä ehtona on säätiön sääntöjen mukaisesti: että apurahalla aikaansaatavan tuloksen voidaan katsoa edistävän suomalaiskansallista kulttuurityötä tai edustavan suomalaisuuutta ulkomailla ja että apurahan hakijalla on aikaisemman näytön perusteella hyvät edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma.

Alfred Kordelinin säätiöllä on myös erillisrahastoja, joiden hakuaika on kalenterivuoden alussa.


Erik Lindströmin rahasto

Suomen Jazz & Pop Arkiston yhteydessä toimiva Erik Lindströmin rahasto jakaa apurahoja nuorten suomalaisten jazzmuusikoiden opiskelujen tukemiseen ensisijaisesti ulkomailla. Syksyllä 2002 perustetun rahaston apurahaa on myönnetty vuodesta 2003 lähtien. Rahaston alkupääoman on lahjoittanut muusikko ja säveltäjä Erik Lindström. Rahastoa kartutetaan lahjoituksilla sekä korko- ja muilla tuotoilla. Apurahapäätöksen tekevät Suomen Jazz & Pop Arkiston hallitus sekä Erik Lindström. Kerran vuodessa jaettava apuraha luovutetaan yhdelle tai useammalle saajalle yleensä Erik Lindströmin syntymäpäivän tienoilla toukokuun viimeisellä viikolla Helsingissä.

 

 


 

Georg Malmstén -säätiö

Georg Malmstén -säätiön apurahat luovan kotimaisen säveltaiteen edistämiseksi on tarkoitettu ns. kevyen musiikin sävellys-, sanoitus- ja kotimaisten teosten sovitustyöhön. Apurahoja jakaa säveltäjien ja sanoittajien etuja ajava järjestö Elvis ry.


 

Greta ja William Lehtisen säätiö

Greta ja William Lehtisen säätiö jakaa apurahoja kuvataiteilijoiden, taideteollisuuden harjoittajien, säveltaiteilijoiden ja arkkitehtien työn edistämiseksi. Apurahat on tarkoitettu käytettäväksi kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvaa työskentelyä tai kotimaassa/ulkomailla järjestettävää näyttelyä varten. Säätiö tukee ensisijassa hakijoiden sellaista toimintaa tai hankintoja, jotka kohdistuvat apurahahakemuksen jättämisajankohtaa seuraavaan 12 kuukauden aikaan. Apurahojen vuosittainen hakuaika on helmikuussa.


 

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on merenkulkuneuvos Antti Wihurin ja hänen puolisonsa Jenny Wihurin vuonna 1942 perustama yleishyödyllinen kulttuurisäätiö, joka vuosittain jakaa apurahoja suomalaisen henkisen ja taloudellisen viljelyn edistämiseen. Kohdealoina ovat kulttuurin eri alat.

Rahasto on 69 vuoden aikana jakanut tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen palkintoja ja apurahoja kaikkiaan noin 211 miljoonaa euroa nykyrahassa. 

Vuonna 2011 jakosumma oli 9,7 miljoonaa euroa. 


 

Kansan Sivistysrahasto

Kansan Sivistysrahaston toiminnan tarkoituksena on tukea apurahoin ja tunnustuspalkinnoin yhteiskunnallisesti suuntautunutta kulttuuri- ja sivistystyötä, tutkimusta, opiskelua ja valistustoimintaa.

Kansan Sivistysrahasto on yksityinen säätiö, joka toimii läheisessä yhteistyössä ammattiliittojen ja työväenjärjestöjen kanssa. Rahasto jakaa hakemuksesta apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille, opiskelijoille, harrastajille, järjestöille ja työryhmille. Apurahojen kokonaismäärä vuosittain on 300.000 – 400.000 euroa. Apurahoja jakavia rahastoja on yli 80. Keskimäärin apurahat ovat 1.000 – 3.000 euron suuruisia. Vuosittain muutama väitöskirjatyö tai muu tutkimus voi saada myös suuremman apurahan. Näiden osalta Kansan Sivistysrahasto painottaa työelämän tutkimusta, ympäristötalouden tutkimusta sekä työväenliikkeen historiantutkimusta. Opiskeluun ja harrastusluonteiseen toimintaan jaetut apurahat vaihtelevat 100 – 1.000 euroon. Tekniikan ja lääketieteen tutkimusapurahojen jakoon säätiöllä ei ole resursseja. Järjestöille rahasto myöntää apurahoja pelkästään kulttuuri- ja sivistyshankkeisiin, emme anna yleisavustuksia tai vaalitukia. 


 

Koneen Säätiö

Koneen Säätiö tukee humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäristöntutkimusta sekä myöntää apurahoja myös taiteen ja kulttuurin alan hankkeisiin. Etusijalla ovat uudet ja marginaalista nousevat taiteen ja kulttuurin alat sekä taidetta ja kulttuuria uudistavat, uutta luovat ja ajankohtaiset taide- ja kulttuurihankkeet sekä uusia näkökulmia sisältävät hankkeet. Tuen kohteena voivat olla myös hankkeet, joissa tieteen ja taiteen näkökulmat kohtaavat.

Apurahoja voidaan myöntää myös muihin suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkittäviin hankkeisiin.


 

Musiikin edistämissäätiö

Musiikin edistämissäätiön eli MESin, jonka Gramex ja Teosto perustivat kesällä 2012, tarkoituksena on edistää ja tukea kotimaista monimuotoista musiikkia. Kotimaisella musiikilla tarkoitetaan suomalaisten tai Suomessa vakituisesti asuvien esittävien taiteilijoiden sekä säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien tuotantoa.

Säätiön toiminnassa yhdistyvät aiemmat ESEKin ja LUSESin tukitoiminnat.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia ja apurahoja tai muutoin edistämällä ja tukemalla taloudellisesti suomalaiseen musiikkiin liittyviä elävän musiikin tilaisuuksia, musiikkitallenteiden tuottamista, musiikin markkinointia ja vientiä, kustannustoimintaa, koulutusta, tutkimusta ja kehitystoimintaa. Edistämistoiminnan piiriin kuuluvat kaikki musiikkilajit, ja se painottuu ammattimaiseen toimintaan.

Tukitoiminta rahoitetaan Gramexin ja Teoston säätiölle osoittamilla varoilla, hyvitysmaksuvaroilla sekä valtionavustuksella.


 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus on tarkoitettu mm. järjestöjen ja organisaatioiden toimintaan, koulu- ja kulttuurilaitosten perustamis- ja rakentamishankkeisiin sekä esim. tietoyhteiskuntaan liittyviin kehittämishankkeisiin. EU-hankkeisiin voi saada tukea rakennerahastojen kautta sekä eri EU-ohjelmista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö palkitsee toimialaansa liittyviä tekoja ja tekijöitä erilaisin palkinnoin. Palkintopäätöksiä valmistellaan esim. eri toimikunnissa ja neuvottelukunnissa, joille voi tehdä ehdotuksia palkinnon saajista.


 

Suomen Kulttuurirahasto

Kulttuurirahaston tehtävänä on sääntöjensä mukaan ”suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen viljelyn vaaliminen ja kehittäminen”.

Rahasto myöntää tarkoituksensa mukaisesti henkilökohtaisia apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille ja työryhmille sekä muille kulttuurielämän aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Rahasto haluaa tarjota mahdollisuuden myös laajempiin kulttuurihankkeisiin tukemalla niiden toteutumista huomattavin apurahoin.

Apurahoja jaetaan vuosittain keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston yleisrahastoista sekä jakovuorossa olevista nimikkorahastoista lahjoittajiensa toivomiin ja ohjesäännöissä määriteltyihin tarkoituksiin.

Apurahojen myöntämisen ohella Kulttuurirahastolla on jonkin verran omaa kulttuuritoimintaa. Se järjestää kursseja, luentoja ja muita maamme kulttuurielämää edistäviä tilaisuuksia sekä ylläpitää taidekotimuseota. Tärkein kansainvälinen tapahtuma on viisivuosittain järjestettävä Mirjam Helin -laulukilpailu.


 

Svenska Kulturfonden

Svenska kulturfondenin tehtävänä on tukea ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja suomenruotsalaista toimintaa Suomessa. Svenska kulturfonden on perustettu vuonna 1908, ja nykyään se toimii katto-organisaationa noin 450 rahastolle, jotka pohjautuvat testamentteihin sekä yksityishenkilöiden, yhteisöjen ja yritysten tekemiin lahjoituksiin. Svenska kulturfondenin omistaa ja sitä hallinnoi Svenska litteratursällskapet. Rahaston tuoton jakavat Kulturfondenin luottamuselimet, jotka nimeää Ruotsalainen kansanpuolue.

Svenska Kulturfondenin tavoitteena on tukea ja vahvistaa ruotsin kielen ja ruotsinkielisen toiminnan asemaa Suomessa, kehittää osaamista, asiantuntemusta ja luovuutta suomenruotsalaisten keskuudessa sekä tukea suomenruotsalaisten yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä.

Svenska litteratursällskapet (SLS) on vuodelle 2013 antanut tuotosta n. 33 miljoonaa € jaettavaksi toiminnan tavoitteiden täyttämiseksi. Toimintasuunnitelma sisältää ne alueet, joihin delegaatio, hallitus ja alueelliset rahastot panostavat vuoden 2013 aikana. Toimintasuunnitelmassa esitetään myös Svenska kulturfondenin toimintalinjat ja arviointiperiaatteet, joiden pohjalta jakopäätökset tehdään ja eri hankkeet valmistellaan. Toimintalinjoissa määritellään myös ne tukialueet, joihin rahasto erityisesti keskittyy.

Yleisellä tasolla rahaston tavoitteena on luoda edellytykset suomenruotsalaisten yhteenkuuluvuudelle ja identiteetille, osaamiselle, asiantuntemukselle ja luovuudelle sekä mahdollisuuksille elää ja toimia ruotsin kielellä Suomessa. Toiminnan painopistealueet käyvät ilmi toimintakertomuksesta. Lisäksi siinä esitellään lyhyesti esimerkkejä strategian eri osa-alueilla toteutetuista hankkeista. 


 

Taiteen Edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus on valtion taidehallinnon asiantuntija- ja rahoittajaorganisaatio. Sen ydintehtävänä on taiteilijoiden työskentelyedellytysten turvaaminen ja muu taiteen tukeminen.

Valtion taidetoimikunnat ovat oman taiteenalansa valtakunnallisia asiantuntija- ja rahoituselimiä.

Taiteen edistämiskeskuksen ja valtion taidetoimikuntien tehtäviä ovat
- taidepoliittiset asiantuntijatehtävät
- apurahojen ja avustusten jako
- tutkimus- ja julkaisutoiminta
- Suomen taiteen kansainvälisyyden edistäminen.

Alueelliset taidetoimikunnat ovat keskeisiä taiteen ja kulttuurin asiantuntija- ja rahoittajaelimiä omilla toimialueillaan. Toimikuntien läänintaiteilijat tekevät merkittävää taiteenedistämistyötä.

Taiteen edistämiskeskus ja sen jaostot, valtion taidetoimikunnat, alueelliset taidetoimikunnat ja apurahalautakunnat jakavat vuosittain reilut 30 miljoonaa euroa taiteilija- ja kohdeapurahoja sekä toiminta- ja hankeavustuksia taiteen alan yhteisöille.

Taiteen edistämiskeskus toimii seuraavien tulostavoitteiden mukaan: parantaa taiteellisen työskentelyn ja tuotannon edellytyksiä.